OTVORENI INFO DAN U KOMPANIJI SURTEC-EUROSJAJ

OTVORENI INFO DAN U KOMPANIJI SURTEC-EUROSJAJ

Firma SurTec- Eurosjaj d.o.o. organizuje otvoreni info dan svaki ponedeljak u terminu od 10.00-12.00 sati sa ciljem promovisanja ekološke osviještenosti rada i informisanja javnosti o sprovedenim mjerama za zaštitu okoliša. 

Posjetiocima će biti omogućeno upoznati se sa radom postrojenja za preradu otpadnih voda, kao i uvid u kompletnu dokumentaciju o sprovođenju mjera za zaštitu okoliša propisanih Okolinskom dozvolom i važećim zakonima.

Preduzeće SurTec- Eurosjaj d.o.o. Konjic, kroz plan aktivnosti na osnovu Zakona o okolišu, vrši sve neophodne radnje na zaštiti vode, zraka, zemlje i buke, te predstavlja društveno odgovornog sudionika privrednog života Općine Konjic.

TRETMAN OTPADNIH VODA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Tehnološke otpadne vode nastaju prilikom ispiranja u tehnološkom procesu pripreme materijala, na kome se vrši površinska zaštita.U sklopu naših pogona nalazi se i centralni uređaj za preradu otpadnih voda u skladu sa posljednjim trendovima u svijetu.
Otpadne vode iz tehnološkog procesa odlaze u centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Tretman tehnoloških otpadnih voda koje nastaju u proizvodnom pogonu vrši se fizičko-hemijskim postupkom.  Lokacijski stanica za prečišćavanje otpadnih voda čini tehnološku cjelinu sa proizvodnim pogonima. Cjevovodi najkraćim putem dovode vodu na obradu. Dobijeni filter kolač (galvanski mulj) odlaže se u privremeno skladište i odvozi ga ovlaštena firma na konačno zbrinjavanje.
Na osnovu Zakona o vodama (SL. Novine FBiH broj 70/06) i Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije (Sl.nov FBiH br.6/12) određene su granične vrijednosti opasnih i štetnih tvari u otpadnim vodama koje se smiju ispuštati u recipijent, rijeku Neretvu.Monitoring voda vrši svaki mjesec (12 puta godišnje) osoblje laboratorija ovlaštenog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Firma SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic ima sklopljene ugovore za zbrinjavanje otpada koji nastaju tokom rada proizvodnog pogona sa certificiranim firmama za zbrinjavanje određenih vrsta otpada kao što je zbrinjavanje galvanskog mulja, odvoz i zbrinjavanje otpadnih kiselina, zbrinjavanje komunalnog otpada, zbrinjavanje praznih tonera, za zbrinjavanje ambalaža i ambalažnog otpada i zbrinjavanje derivata otpadnih voda.

STANDARD EN ISO 14001:2015

SurTec-Eurosjaj ima implementiran sistem upravljanja okolinom (EMS), ponosni je vlasnik međunarodne norme EN ISO 14001:2015. Najpoznatija je i najviše korištena norma za upravljanje okolinom. Koristi je nekoliko stotina hiljada preduzeća u svijetu. Njome se definišu zahtjevi za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahtjeva se dokumentuje  kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom.
Ova norma je upravljački alat koji omogućava organizaciji da:
  • identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
  • poboljša odnos prema životnoj sredini,
  • implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbijedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

 OKOLINSKA DOZVOLA

Sistem  izdavanja okolinskih dozvola utemeljen je na modernim europskim standardima i procedurama i tretira sve utjecaje koje pogoni i postrojenja, odnosno aktivnosti uglavnom privrednih subjekata imaju na pojedine segmente okoline i okolina u cjelini. Putem okolinskih dozvola preventivno se djeluje na prekomjerna zagađivanja utvrđena graničnim vrijednostima parametara zagađivanja okoline i doprinosi njegovom očuvanju, zaštiti zdravlja ljudi i očuvanju cjelokupnog živog svijeta.
SurTec-Eurosjaj d.o.o. vlasnik je okolinske dozvole izdate od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma Bosne i Hercegovine u kojoj je naveden, uz opis postojećeg proizvodnog pogona, i monitoring plan kojeg se firma SurTec-Eurosjaj pridržava i nad kojim ima stalne kontrole od strane Federalne inspekcije ( inspektori zaštite okoliša, federalni vodni inspektori, federalni inspektori zaštite na radu i dr.)

KORIŠTENJE I DISTRIBUCIJA HEMIKALIJA

SurTec-Eurosjaj d.o.o. postupak klasifikacije, obilježavanja i pakovanja hemikalija vrši u skladu sa Globalno harmoniziranim sistemom za klasifikaciju i obilježavanje hemikalija.
Svaku hemikaliju prati sigurnosno-tehnički list (safety data sheet / STL) urađen u skladu sa relevantnim pravnim propisima, koji sadrži podatke za identifikaciju hemikalije, podatke o sastavu preparata, mjere prve pomoći, mjere za suzbijanje požara, mjere u slučaju akcidenta nastalog ispuštanjem hemikalije, informacije o načinu rukovanja, upotrebe i skladištenja, nadzor nad izloženošću i lična zaštita, fizičko-hemijska svojstva, stabilnost i reaktivnost, toksikološki podaci, i drugi zakonom propisani podaci.

KONTAKT ZA POSJETU:

Jasmin Badžak, direktor                   +387 61 169 302
Matea Marković, pravna služba   + 387 62 834 941
Amel Mujkić, ekologija                      +387 61 499 505
Jasmina Dizdarevic, projektant   + 987 61 361 555

Share on Twitter

Povezani sadržaj

Komentari (0)